Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Một số hình ảnh thi công Asphalt

Một số hình ảnh: Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô ( PVC Đông Đô) tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị thi công  Asphalt giai đoạn cuối cùng của sân phân phối để chuẩn bị công tác đóng điện ngược khu vực sân phân phối dự án nhiệt điện Thái Bình 2(Nguồn tin: )

Hoạt động xây lắp