Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Hoạt động xây lắp