Thông báo

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tài liệu đính kèm

(Nguồn tin: PVC Đông Đô)

Quan hệ cổ đông

izmir escort