Thông báo

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ( Công bố ngày 5 tháng 3 năm 2021 )

Files tài liệu đính kèm(Nguồn tin: PVC ĐÔNG ĐÔ)

Quan hệ cổ đông

izmir escort