Đại hội cổ đông

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

1. Tờ Trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011:
/Pictures/Dulieu Kien/du lieu vanban/16ttr kien094.pdf

2. Tờ Trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012:
/Pictures/Dulieu Kien/du lieu vanban/17ttr kien091.pdf

3. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012:
/Pictures/Dulieu Kien/du lieu vanban/75BCkien097.pdf

4. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông:
/Pictures/Dulieu Kien/du lieu vanban/bao cao kien092.pdf


5. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch
    hoạt động năm 2012:
6. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

PVC - Đông Đô

(Nguồn tin: )

Quan hệ cổ đông

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG