Thông báo

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ 2016

/Portals/0/VT_Articles/Thong bao chot danh sach co dong de thuc hien quyen tham du DHDCD 2016260.pdf


(Nguồn tin: PVC Đông Đô)

Quan hệ cổ đông