Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

An error has occurred. Error: Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 is currently unavailable.

Hoạt động xây lắp