Dự án xây dựng nhà máy Nhiệt điện Sông hậu 1

An error has occurred. Error: Dự án xây dựng nhà máy Nhiệt điện Sông hậu 1 is currently unavailable.

Hoạt động xây lắp